Generalforsamling Bornholms Køreselskab d. 27-11-2014


Generalforsamlingen startede med at give ordet til Johnny Jensen som oplæste et mindeord for Jørn Funch. Ære være hans minde.
24 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling. BKS havde d. 1. november 2014 33 aktive, 13 passive, 1 junior og 3 æres - medlemmer.


1. Valg af stemmetællere: Keld Jørgensen og Anne Marie Hansen blev valgt.

2. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bent Nielsen, som blev valgt. Bent Nielsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev gennemgået, hvorefter ordet blev givet til formanden.

3. Formandens Beretning: Søren Koch fremlagde formandens beretning. Det har været et godt 35 års jubilæums år, selv om foreningen var komme skævt fra start. Der var i starten af året blevet konstateret uregelmæssigheder i regnskabet, hvilket havde gjort det nødvendigt med en rokade i bestyrelsen. Bent Hansen udtrådte af bestyrelsen, Ida Marker overtog kasserer posten og Holger Jørgensen indtrådte i bestyrelsen.

Der var blevet afholdt mange gode arrangementer, heriblandt et jubilæums arrangement med efterfølgende fest. I forbindelse med jubilæet blev 2 af foreningens medstiftere: Bent Nielsen og Henning Sort udnævnt til æresmedlemmer.
Vintertræningen blev afsluttet med et indendørs påskestævne. Senere blev der kørt orienterings tur samt skovtur med efterfølgende grill. I juli havde 7 vogne deltaget i præsentations kørsel ved Hestens dag. Udenfor BKS regi havde der ved samme arrangement været ring-kørsel og maraton kørsel. En tak til Lotte Petersen for at havde sørget for, at BKS også var blevet repræsenteret denne dag. Desværre var turen til Melstedgård blevet aflyst, det var forhåbentligt et engang tilfælde. Sidst i august blev der afholdt BM i kørsel i området omkring Strøbybanen, denne dag blev også afsluttet med fælles spisning. BM i pløjning blev afviklet d. 27. september med efterfølgende ærtegilde. Ude blev sæsonen afsluttet med løvfaldsturen.
En stor tak til alle som har deltaget. En særlig tak til alle hjælperne, uden dem havde det ikke været muligt at gennemfører arrangementerne.


4. Regnskabet: Ida Marker gennemgik foreningens regnskab som efterfølgende blev godkendt uden bemærkninger.


5. Fastlæggelse af kontingent: Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået uændret. På sidste års generalforsamlingen, blev det beslutte at kontingentet for aktive, fra i år skulle stige til 350 kr. Denne stigning var ikke kommet med på de udleveret girokort, hvorfor det blev besluttet at stigningen først træder i kraft i 2016.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: Ingen indkommende forslag.

7. Valg til bestyrelsen: På valg var Søren Koch, Jørn-Ole Klausen og Holger Jørgensen. Alle modtog genvalg. Bestyrelsen foreslog Karsten Olsen som suppleant, Karsten Olsen blev efterfølgende valgt.

8. Valg af revisorer samt suppleant: Bent Nielsen og Anne Marie Hansen forsætter som revisorer. Connie K. Olsen forsætter som suppleant.

9. Valg af fanebærer: Johnny Jensen og Leon Skovgaard modtog genvalg.

10. Eventuelt: Anne Marie Hansen fremførte, at der iblandt kuskene var undren over, at der ikke bliver ydet tilskud til den kommende trænings weekend med Kurt Klindt. Især da kaffe-kassen igennem året, havde bidraget med et stort overskud. Bent Ole Marker gav udtryk for at ikke alle kuske bidrog til kaffe-kassens overskud. Jesper Manley Madsen fremførte, at kontingent indtægter kun rækker til vedligeholdelse af bane samt materiel. Her er det svært at indfører ”brugerbetaling”, dette medfører at tilskuddet til undervisning bliver begrænset. Debatten afsluttedes ved at bestyrelsen accepterede at arrangementet fik tilskud således at prisen for kuskene bliver 500,- kr. Tilmeldingsfristen forlænges til 31. december 2014

Leon Skovgaard var lidt ærgerlig over at man ikke havde siddet lidt mere blande ved ærtegildet. Johnny Jensen mente ikke at det var en rimelig kritik, da flere sad sammen med sin familie.

Connie Olsen spurgte til muligheden for at ændre passive medlemmer til støtte medlemmer. Ida Marker anså ikke det for en god ide, da foreningens medlemskabs af Dansk køre selskab kræver min. 25 medlemmer.

Søren Koch ville gerne høre medlemmernes holdning til at lade ikke medlemmer deltage i eksempelvis Orienteringsturen. Jørn-Ole Klausen mener at denne bør være åben for alle, da den fungere som foreningens ansigt udad til. Efter en debat kunne det konkluderes at meningerne var spredte men et flertal syntes at vognen og kusken skal være medlem.

Valg af udvalgsposter:
Aktivitetsudvalg: Bestyrelsen
Køreudvalg: Jesper Madsen, Katja, Lotte, Connie, Karsten og gerne flere
Pløjeudvalg: Holger Jørgensen, Johnny Jensen, Bent Nielsen, Niels Andersen
Materialeudvalg: Søren Koch, Thomas, Ann-Sofie, Steen Aage
Kulturhistorisk Udvalg: Jørn Ole Klausen, Lotte
Brugskørselsudvalg: Ida Marker, Thomas, Vivian
Murermesterpokalen gik i år til Bent Ole Marker som tak for hans indsats. Tusind tak for det! (Bent Ole takkede og lovede at hjælp alle som spurgte om hjælp det kommende år).