Generalforsamling i BKS d. 21-11-12 kl. 19.00

 

Søren Koch bød velkommen og lagde ud med mindeord over Hans Christian Jørgensen. Generalforsamling holdt derefter 1 minuts stilhed. Æret være HC’s minde.

 

  1. Valg af Stemmetællere:

Karsten Olsen & Connie Olsen

  1. Valg af Dirigent:

Bent Nielsen, som takkede for valget og gennemgik dagsordenen og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

  1. Formandens Beretning:

Søren Koch startede med at takke de udvalg som blev nedsat sidste år for det arbejde de har gjort i årets løb. Og de personer som gør en ekstra indsats - ingen nævnt, ingen glemt. BKS har gennem året haft mange aktiviteter som blev sluttet med manér med et fantastisk pløjegilde. Formanden opfordrede til at gammelt nag bliver glemt og at vi smiler mere til hinanden.

Igen i år er der indgået aftale om at leje VNKR’s ridehal. Det er vigtigt at vi holder hjulene i gang over vinteren. Det var også året hvor det bornholmske dyrskue blev nedlagt. Det er meget beklageligt og BKS vil selvfølgelig bakke op om et evt. nyt tiltag. Bestyrelsen har besluttet ikke at give gaver til mærkedage. Men stiller op med fanen til begravelser.

Søren sluttede af med at takke bestyrelsen og alle andre medlemmer af BKS.

  1. Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab:

Bent Hansen fremlagde regnskabet. Eneste kommentar er posten med D6. Den skulle have været på regnskabet 2010/2011. Ellers havde overskuddet selvfølgelig været større i år. BKS endte året med et overskud på kr. 2150,96. I læderkassen er der værdier/beholdning for ca. 14.000 kr og ca. 700 kr i overskud.

Regnskabet er godkendt.

  1. Fastsættelse af kontingent:

Uændret.

  1. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

Ingen.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Søren Koch – genvalgt

Bent Hansen – genvalgt

Jørn-Ole Klausen – genvalgt

Suppleant: Holger Jørgensen

  1. Valg af revisor og suppleant:

Revisor: Bent Nielsen & Anne-Mari Hansen, suppleant: Connie K. Olsen

  1. Valg af fanebærer og suppleant:

Fanebærer: Johnny Jensen, suppleant: Leon Skovgaard

  1.  Eventuelt:

Leon Skovgaard spørger om det ikke blev aftalt sidste år at der skulle sendes brev/aktivitetskalender ud til de medlemmer som ikke havde internet adgang? Bestyrelsen beklager manglen og sender ud i 2013.

Arne Sommer spørger til referater fra bestyrelsesmøderne. Kommer de på hjemmesiden? Bestyrelsen svarer: Før hjemmesidens tid var der ingen trykning af referaterne i D6. Bestyrelsen tager det op på næste møde.

Lotte Holm spørger ind til udvalgene. De skal vælges/besættes på ny.

Pløjeudvalget:

Johnny Jensen, Bent Hansen, Bent Nielsen & Holger Jørgensen

Køreudvalget:

Pernille Hansen, Karsten Olsen, Anne Liland, Jesper Madsen, Connie K. Olsen, Sten Aage Olsen & Ann-Sofie K. Olsen

Aktivitetsudvalg:

Søren Koch, Bent Hansen, Ann-Sofie K. Olsen, Johnny Jensen, Jørn-Ole Klausen & Holger Jørgensen

Materialeudvalg:

Bent-Ole Marker, Thomas Hørringsen, Bent Hansen & Jan Pedersen

Kulturhistoriskudvalg:

Jørn-Ole Klausen, Thor Kure, Johannes Andersen & Lotte Holm

Brugskøreudvalget:

Ann-Sofie K. Olsen, Thomas Hørringsen, Leon Skovgaard, Anne-Mari Hansen & Jørgen Funch

 

Leon spurgte ind til hvordan vi kunne få flere medlemmer? Connie foreslår et samarbejde med ponyklubben på travbanen. Her er der masser af unge kuske som måske kunne være interesserede i at køre noget andet end kun ponytrav med deres pony. Connie tager kontakt til klubben.

 

Thomas Hørringsen efterspørger mere kritik/viden ang. pløjningen og resultaterne. Ønsker gennemgang af pointgivningen og hjælp til at forstå hvorfor der er dømt som der er. Rådet er at kontakte pløjedommerne umiddelbart efter pløjningen og måske allerede til træningspløjningen. Holger og Jørgen Funch tilbyder mere hjælp til træningspløjningen.

 

Arne Sommer spørger om pløjeudvalget gør nok for at finde nye pløjere. Johnny tilbyder at låne sine heste ud i 2013 til nye interesserede. Arne henviser til en episode til pløjningen hvor en af kuskene kører ned ved pløjestykket og bliver skældt ud for dette af en af pløjerne. Johnny fortæller at der var en klar aftale om at kuskene var i deres ende og pløjerne i deres. Lotte fortæller at hun bestemt ikke føler sig velkommen blandt pløjerne. Søren spørger ind til problemerne og ønsker at vi skal komme videre. Pløjeren giver en undskyldning til kusken. Ann-Sofie synes det er ærgerligt at pløje/køre arrangementet drukner i negativitet. Det var et rigtigt godt arrangement med mange tilskuere og alle havde lagt et stort stykke arbejde i både køreopvisningen og pløjningen. Og håber det kan gentages næste år.

 

Connie foreslår at der til næste år holdes fælles frokost til pløjningen og Ida takker for et godt pløjegilde.

 

Johnny oplyser at der er planlagt Bøf & Bowling d. 25. januar 2013 og medlemsmøde d. 13. februar 2013 i VNKR-rytterstuen

 

I alt var vi 22 fremmødte.

 

Referat: Ann-Sofie K. Olsen